Noreg Rundt: Lokalsykehuset på sommarøyo Stord

Publisert 18. oktober 2022

Av: Isabel Solvang Tofte, Avdelingsleder Føde Gyn Barsel, Stord

50.000 innbyggere i Sunnhordaland har lokalsykehus på Stord. Sykehuset ligger sentralt til på sommerøya Stord. Seks mil skiller oss fra Bergen i nord og Haugesund i sør, og 13 mil fra Stavanger. Vi ved gynekologisk avdeling går nå nye veier for å sikre et drømmelag av obstetrikere og gynekologer.

Sykehusene på Stord, i Haugesund og Odda utgjør Helse Fonna. Helseforetaket har et samlet nedslagsfelt på 180.000 pasienter. Geografiske utfordringer krever tett samarbeid med AMK. Ambulansebåt og luftambulanse benyttes både ved transport av pasienter til sykehuset og ved overflyttinger til høyere nivå i Haugesund eller Haukeland Universitetssykehus. Stord sykehus har akuttfunksjon innen kirurgi og indremedisin med subspesialiteter. Anestesiavdelingen har leger i aktiv vakt hele døgnet. 

Lokal fødselsomsorg og kvinnehelse 

Sykehuset har en kombinert føde-, barsel- og gynekologisk avdeling med to fødestuer, ni familierom og fem gynekologiske senger. Vi har 18 jordmødre, 13 barnepleiere og to merkantilt personell knyttet til avdelingen. 

Vi er organisert i tråd med “Et trygt fødetilbud”, og fødekvinnene er i lavrisikogruppen. Vi tar imot fødende fra gestasjonsuke 35. Flere lavrisiko kvinner som ikke har Stord som lokalsykehus føder også hos oss, eksempelvis kvinner fra Os, Austevoll og Bergen. Fødselstallet har tidligere vært rundt 450 per år, men som i resten av landet har fødselstallene hittil i år gått nedover. 

Det normale fødselsforløpet er grunnlaget i vår fødselsomsorg. Spesielle fokusområder fremover er korrekt bruk av Oxytocin og intrauterin resuscitering. Induksjonsfrekvensen har vært relativt høy, og deltakelsen i prosjektet «Håndtering av svangerskap etter termin» gir oss nå mulighet for å evaluere vår induksjonpraksis hos kvinner som passerer termin. Et annet satsingsområde er oppfølging av kvinner med fødselsangst, hvor vi har lang erfaring både på jordmor- og gynekologsiden. Vi legger mye arbeid i samtaler og gode fødselsplaner for å trygge kvinnene og unngå keisersnitt på denne indikasjonen.

ØV: Marte på fødepol. ØH: Johanna og Bassam. NH: Bassam.

Bruker alle ressurser 

Selv med seleksjon mot lavrisiko vet vi at akuttsituasjoner oppstår også i denne gruppen. Vi har derfor regelmessig simuleringstrening på ulike akuttscenarier , inkludert scenarier hvor hele operasjonsavdelingen involveres. I regi av nyfødtmedisiner fra barneklinikken på Haukeland sykehus trener hele avdelingen i nyfødtresuscitering fire ganger årlig. Dette er spesielt viktig fordi vi ikke har barneleger i vakt. Undervisning bidrar også til at vi får gode verktøy for å avdekke tilstander hos den nyfødte som krever transport til sykehus med barnelegeberedskap i Haugesund eller Bergen.

Eksempel på noen kvalitetsindikatorer for aug. 2021-aug. 2022:

Sectio: 8,7 % (Grad 1: 1%, Grad 2: 6,2%)

Operative forløsninger: 7,8%

Sphincterruptur grad 3 og 4: 1,5%

Induksjoner: 27 %

Apgar 5 min < 7: 1%

Fosterovervåkning 

Ved kontinuerlig overvåkning i fødsel benyttes CTG, og ved behov skalplaktat. Alle våre jordmødre er eller skal bli CTG-sertifisert i Gøteborg, og vi har fokus på gjennomgang av fosterovervåkningen ved avvikende fødselsforløp. Nylig har vi opprettet en CTG-gruppe som ledes av en av våre leger, Marte Jettestad.

Ådlandsvatne

Ådlandsvatnet.

600 operasjonspasienter 

I tillegg til egen operasjonsstue har vi poliklinisk virksomhet og en liten sengepost. Vi har både akutt funksjon og elektiv drift. Totalt har vi 600 operasjonspasienter årlig. Bassam Odicho har vært ledende endoskopør, og årlig har vi hatt rundt 60 hysteroskopier og 110 laparoskopier. Hysterektomiene gjøres hovedsakelig per laparoskopi. I tillegg gjør vi TVT-er, vaginalplastikker, koniseringer og annen småkirurgi. Ventetidene har vært korte, og dermed har vi også fått henvist pasienter som sokner til andre sykehus. 

Kreftbehandling og -operasjoner selekteres til Haugesund og Haukeland, men vi har onkologisk dagstue hvor cellegift kan gis. Vi tilbyr også palliativ behandling og terminal pleie. Vi jobber tett med kommunene og interkommunal døgnavdeling for å gi pasientene en verdig avslutning på livet.

Oljeturnus som rekrutteringsgrep 

Staben har bestått av tre gynekologer i firedelt vakt, samt en LIS 1 lege. Disse tre legene, inkludert Bassam Odicho som fremdeles jobber hos oss, bidro i 8 år med stabilitet i avdelingen. Sommeren 2021 ble det endringer, og vi måtte igjen starte rekrutterings- og ansettelsesprosesser. Rekruttering i en tid med gynekologmangel på landsbasis er krevende. 

Som et lite sykehus må vi tenke nytt. Vi er inspirert av oljeindustrien, en av de store næringsveiene på Stord. Fra i høst startet vi derfor opp med seks faste gynekologstillinger, hvor to og to jobber sammen i to ukers perioder før fire uker fri. Per nå er tre av de seks stillingene besatt. På denne måten ønsker vi å tiltrekke god faglig kompetanse hit uten å måtte kreve at folk blir fastboende. Alle har tildelt PC slik at man i friukene kan følge opp egne prøveresultater og delta på avdelingsmøter, uansett hvor man er bosatt. Slik administrasjonstid er dekket inn i avtalen. 

Ordningen er i oppstarten, og fremdeles har vi behov for ressurser før laget er komplett. Bassam Odicho med sin lange fartstid fortsetter som seksjonssjef. Han deltar i tillegg i rotasjonsturnus på lik linje med andre, og i friperioder styrer han daglige administrative oppgaver. 

Gynekolog Johanne Lunde er fast bosatt på Stord og har tidligere jobbet ved Haugesund sykehus. Det siste året har hun jobbet ved poliklinikken vår og har blant annet vært primus motor for innføring av tidlig ultralyd og NIPT. Vi har nå vår første ultralydjordmor under utdanning, og inntil hun er klar vil Lunde drifte tidlig og ordinær ultralyd i sine friuker. Lunde vil også inngå i rotasjonsordning fra høsten av.

TV: Marte underviser jordmødrene. TH: Tid til fritid når en jobber nordsjøturnus.

Bygger laget 

Marte Jettestad, en erfaren obstetriker fra KK Bergen, er nå blitt en del av laget vårt. Dette setter vi stor pris på. Hun fant raskt sin plass her, og sammen har vi store ambisjoner om å skape et drømmelag av obstetrikere/gynekologer med utfyllende kompetanse som skal gi best og bredest mulig oppfølging og behandling av Sunnhordalands kvinner. 

Stord og Sunnhordland har naturligvis også flere kvaliteter enn en engasjert og fremadrettet gjeng på gynekologisk avdeling. Regionen byr på vakker natur, spennende friluftsliv og et koselig sentrum.