Obstetrisk guidelinemøte, vårens vakreste eventyr 17. – 19. april

Publisert 7. juni 2024

Tiril Tingleff. PhD og overlege ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus og medlem i Redaksjonskomiteen for Veilederen i Fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Møtet startet med formalia og gjennomgang av retningslinjene. Når det gjelder forfattergruppene for kapitlene ble det enstemmig vedtatt at medforfattere må bidra aktivt, eller risikere å bli kastet ut. Videre var det enighet om at det bør være en kliniker representert i forfattergruppa. Det ble også vedtatt at innspill på kapitlene til høring må være konkrete eller inneholde tekstforslag for å bli gjennomgått på Guidelinemøtet. For å unngå sammenblanding med veiledningsbegrepet i LIS-sammenheng ble det vedtatt at møtet kalles Guidelinemøte. At det blir årlige møter er hevet over enhver tvil, hvor og når er fremdeles usikre variabler. En meningsmåling blant de frammøtte viste flertall for å holde møtet i ukedager. Det er mange hensyn å ta i vårt langstrakte land. Drift av travle avdelinger er ett hensyn, medlemmenes vilje til å delta i helg og hvorvidt det er mulig å komme seg til og fra møtet i rimelig tid fra sykehusene i distriktene er andre. Det var færre deltagere på årets møte enn fjorårets, som var lagt til helg. Imidlertid er det for tidlig å si hva som er den minst suboptimale plasseringen. 

Torsdagen startet som et realt vekkelsesmøte. Johanne Kolvik Iversen presenterte begrepet time needed to treat – TNT. I et helsevesen hvor fagfolk er en knapphetsressurs, er det viktig at hvert risikoreduserende tiltak vi innfører står i forhold til den tiden fagfolk bruker på å gjennomføre tiltaket. Selv en liten oppgave blir tidkrevende om den skal gjøres 55 000 ganger. Da er det interessant å vite hvor mange som faktisk har nytte av tiltaket. TNT kan brukes som et verktøy før vi som fagpersoner anbefaler nye kontroller og tiltak. Kan TNT også være det sprengstoffet vi trenger for å argumentere mot oppgaveglidning og nye tiltak?

Ble du nysgjerrig, les mer her: www.bmj.com/content/380/ bmj-2022-072953 

Av Phaegland – Eget verk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72304886

Bandet TNT har hatt flere comeback opp gjennom årene. Kan de bidra med å revolusjonere helsevesenet? 

Pepe Salvesen viste hvordan svangerskapsomsorgen, som har vært bygget over samme lest fra tidenes morgen, er organisert som en pyramide. Til tross for synkende fødselstall er det et økende antall kontroller på svangerskapspoliklinikkene. Pepe tok oss gjennom en fundering rundt innføring av tidlig screening for preeklampsi – kan det føre til færre kontroller? Kan vi snu pyramiden på hodet? Hva er akseptabel risiko? Hvilke kontroller kan vi kutte ut? Vi har fantastiske resultater, skal vi rokke ved dem? Stemningen for å redusere antall kontroller var gjennomgående, skjønt det ble bemerket at gjennomgripende endringer må gjøres i samarbeid med Jordmorforeningen, Jordmorforbundet og Allmennlegeforeningen. 

NGFs enestående nettredaktør, Inga Vengen, presenterte Metodebok. no, som blir veiledernes nye plattform. Det er mange fordeler med denne løsningen. Det er en bedre søkefunksjon enn vi er vant til, mulighet til enkelt å prioritere hvilke tekster som skal være mest iøynefallende samt brukervennlige redigeringsmuligheter. 

Resten av møtet var viet til faglig oppdatering på speed.

Kapitlene som hadde vært oppe til full revisjon ble presentert, og høringsforslag som var kommet inn ble diskutert nøye. Kapittelgruppene hadde gjort en grundig jobb, og alle presentasjonene var svært spennende og nyttige oppdateringer i de forskjellige temaene.

Følgende kapitler var oppe og ble godkjent:

•Intrauterin fosterdød ble godkjent uten tabellene
som var inkludert i høringsforslaget. 

• Pregestasjonell diabetes ble godkjent med
endringer. • Leversykdommer i svangerskapet, nytt
kapittel. Medlemmene er velkomne til å melde inn
behov for hurtigrevisjon om det vurderes nødvendig. 

• Intrauterin veksthemming ble godkjent med
endringer. 

• Prenatal diagnostikk ble godkjent med endringer. 

• Ultralydundersøkelse i den alminnelige
svangerskapsomsorgen ble godkjent med endringer. 

• Seteleie ble godkjent med endringer. 

• Svangerskapsomsorg ble godkjent med kjærkomne
avklaringer angående SF-mål. 

Etter en heseblesende sesjon ble følgende kapitler godkjent etter hurtiggjennomgang:

• Amming/morsmelk/mastitt/abscess. • Intrahepatisk
cholestase. 

• Vaksinasjon i svangerskap og
barselperiode. 

• Polycystisk ovariesyndrom og svangerskap. 

• Invasiv placenta. 

• Fosterovervåking. 

• Trombose og svangerskap. 

• Preterm fødsel. • Virusinfeksjoner;
Toxoplasmose/CMV/Varicella.

Jeg vælger mig April!

I den det gamle falder;

i den det ny faar fæste;

det volder lidt rabalder, --

dog fred er ei det bedste, men at man noget vil.

Bjørnstjerne Bjørnson

I flere av kapitlene som er gjennomgått, både ved full revisjon og hurtigrevisjon, er det vedtatt vesentlige endringer. Dermed er sommerens lesestoff for medlemmer som ikke var på Losby sikret. Kos dere! 

Med tre møter i boks begynner Obstetrisk Guidelinemøte (OGM, ikke OMG) å ta sin form. Det er fremdeles rom for forbedring på flere områder. Til neste år vil forhåpentligvis kapittelforfatterne kunne nyte godt av maler for presentasjonene både til hovedrevisjonene og til hurtiggjennomgangene. Fra september i år blir kick-off-møter med nyttig informasjon til forfatterne en årlig begivenhet. 

Redaksjonskomiteen vil gjerne komme med noen oppfordringer for neste års revisjon. Gå gjennom kapitlene til revisjon sammen i avdelingen før høringsfristen går ut. Dette er en gylden mulighet for LIS til å oppnå læringsaktiviteter gjennom internundervisning. Diskutér hvordan kapittelet kan implementeres i deres avdeling og skriv felles høringssvar ved innspill eller spørsmål. Send av gårde minst én representant fra avdelingen til møtet. Deltagelsen gir nødvendig faglig påfyll, og avdelingen kan få førstehånds informasjon om hvilke endringer som er på trappene. Premiér også deltagelse som forfatter både for overleger og LIS. Det viktige arbeidet med å oppdatere veilederen gjøres på dugnad av entusiastiske og idealistiske fagfolk. At dette kommer alle avdelingene til gode bør anerkjennes ved å tilrettelegge for deltagelse som forfatter. Alternativet er at hver avdeling må skrive sine egne prosedyrer uten en oppdatert veileder som utgangspunkt.

Når dette er kommet på trykk er sommeren kommet til oss, og de nye veilederkapitlene er publisert. God sommer og god lesing, enten det er klokken tre på natten på vakt, på poliklinikken med en vrien pasient i stolen eller i hengekøya en feriedag.