PRESHA-prosjektet er ledet av Andrea Solnes-Miltenburg, førsteamanuensis ved Universitet i Oslo, Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, og lege i spesialisering innen fødselshjelp og kvinnesykdommer på Akershus universitetssykehus. Prosjektet ble i 2022 tildelt 12 millioner i forskningsstøtte fra Forskningsrådet. Samarbeidspartnere er CUHAS i Mwanza, Tanzania og Universitet i Utrecht, Nederland.

Publisert 14. november 2023

Skrevet av Andrea Solnes-Miltenburg, førsteamanuensis ved UiO og LIS ved Ahus 

«PRESHA Project - PREventing Severe Hypertensive Adverse events in pregnancy and childbirth» er et prosjektet som har som formål å tidlig identifisere kvinner med risiko for å utvikle alvorlig svangerskapsforgiftning, forbedre kvalitet på nødvendig oppfølging, støtte og helsehjelp, samt utvikle tiltak for å forebygge et alvorlig forløp. 

PRESHA-prosjektet er ledet av Andrea Solnes-Miltenburg, førsteamanuensis ved Universitet i Oslo, Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, og lege i spesialisering innen fødselshjelp og kvinnesykdommer på Akershus universitetssykehus. Prosjektet ble i 2022 tildelt 12 millioner i forskningsstøtte fra Forskningsrådet. Samarbeidspartnere er CUHAS i Mwanza, Tanzania og Universitet i Utrecht, Nederland.  

Første august i år organiserte det lokale prosjektteamet i Mwanza, Tanzania en inaugurasjon for å øke lokal kunnskap om prosjektet og for å få økt oppmerksomhet rundt preeklampsi, som i Tanzania nå ansees til å bidra mest til høye mødredødlighetsrater. Både lokale og nasjonale media var til stede ved inaugurasjonsdagen og framviste det hele på dagsrevyen samme dag.  

Prosjektets bakgrunn og plan for de neste fem årene ble presentert av Dr. Richard Kiritta, som er gynekolog på det nest største sykehus i Tanzania, Bugando Medical Center (BMC), og som er prosjektets pådriver. Over flere år har han vært fortvilet over situasjonen som rammer de kvinnene som får alvorlig PE. Kvinnene ankommer ofte det aktuelle sykehuset veldig sent, slik at hverken deres liv og/eller livet til deres ufødte barn kan reddes. De som overlever, som heldigvis er blitt mange fler, kan bli rammet av alvorlig senskader ifølge Dr. Kiritta. Tall fra de siste seks måneder på dette sykehuset viser at av 32 mødredødsfall var 13 (ca. 40%) på grunn av preeklampsi.  

PRESHA-prosjektet skal gå over en periode på fem år, og det skal teste ut og validere screening av preeklampsi med måling av biomarkører (PlGF/S-flt). I tillegg skal prosjektet finne ut hvordan kvinner med høy risiko kan få oppfølging, eventuelt behandling, og tilbys forebyggende tiltak som er tilpasset den lokale kontekst. Selv om det er mye kunnskap om effektive tiltak til å unngå alvorlig preeklampsis, kan det i realiteten være vanskelig å implementere i lav-ressurssområder. Prosjektet ønsker derfor å få med både helsearbeidere, kvinner og myndigheter på å identifisere mulige løsninger, og teste hva som faktisk fungerer.