Vinneren av Utdanningsprisen 2022 – Sykehuset Telemark!

Publisert 31. mars 2023

Mina Eskeland, LIS v. OUS Ullevål, nestleder i FUGO-styret og medredaktør i Gynekologen

Sykehuset Telemark var den velfortjente vinneren av Utdanningsprisen 2022, som ble delt ut på NGFs årsmøte i oktober. FUGO var for første gang ansvarlig for utdelingen, og vi sendte i forkant av årsmøtet ut et spørreskjema til LIS i gynekologi og obstetrikk ved alle Norges sykehus for å finne ut hvem som var mest fornøyd med arbeidsplassen sin. Sykehuset Telemark gikk av med en klar førsteplass. Vi har tatt en prat med utdanningsansvarlig overlege Elske Hekman-Drost, konstituert avdelingsleder Anja Stokke og LIS Rannveig Stokke om hva som gjør at Sykehuset Telemark utmerker seg.

Fortell litt om avdelingen deres.

Vi er et mellomstort sykehus med ca. 1500 fødsler. Vi tar alle fødsler fra uke 28, inkl. tvillinger og seter. Både LISene og overlegene går i 8-delt turnus. Vi har aktivitet på to steder; Skien og Porsgrunn. I Skien har vi fødeavdeling og gynekologisk avdeling med operasjoner, inkludert robot. I Porsgrunn er det poliklinikk og dagkirurgi. LISene jobber begge steder. Vi har også fertilitetsklinikk der LISene kan hospitere. 

Hva er det som er spesielt bra hos dere og som dere tror gjorde at dere vant Utdanningsprisen? 

Vi har et veldig bra arbeidsmiljø, både blant LISene og overlegene. LISene har alltid mulighet til å spørre overlegene om hjelp hvis de lurer på noe. Vi har et stort fokus på utdanning, og alle LISene får en konkret utdanningsplan. Det er tidvis stor utskiftning av LIS, og derfor har vi sett mye på hvordan vi kan gjøre utdanningen best mulig. 

Når vi ansetter nye LIS får de en epost i forkant med lesestoff, info om hva de kan forvente, en introduksjonsplan og funksjonsbeskrivelse. De får også tildelt en veileder som kaller inn til veiledningssamtale innen 2-3 uker etter oppstart. Vi passer på at de blir godt mottatt av en kollega første dag. Introduksjonsperioden varer i 3-8 uker. På dagtid går de da alltid med en annen mer erfaren LIS, og de har 5-10 følgevakter på natt/helg. Lengden på introduksjonsperioden avhenger av tidligere erfaring og hva vi har mulighet til på det aktuelle tidspunktet i avdelingen. Det er en intens periode med ekstra lange vakter fra kl. 8 til 20, men dette har vi gjort for at de skal få med seg mest mulig så raskt som mulig. 

Har dere strukturert opplæring på ultralyd eller innen prosedyrer på føden? 

Dette kan vi bli flinkere på, men i løpet av introduksjonsperioden får de i alle fall en dag med ultralydjordmor på poliklinikken med fokus på strukturert undersøkelse og optimalisering av bildene. Vi har også opplæring i vaginal ultralyd som internundervisning. Ellers er det avhengig av hvilken overlege eller LIS de går med på dagtid. Noen er veldig interessert i ultralyd og har lyst til å lære det bort, andre er mer interessert i føden og går gjennom vakuum, tang etc. Vi har en sjekkliste LISene skal gjennom i løpet av introduksjonsperioden. Vi prøver blant annet alltid å få til simulering av sectio grad 1 med anestesi og resten av teamet. Vi gjorde det en periode månedlig, men i alle fall når det kommer en ny LIS. 

Og videre i utdanningen, hvordan fungerer det da? 

Vi har blant annet blitt veldig flinke til å passe på at LISene får fordypningsdagene sine. Vi legger inn 3-4 fordypningsdager mer enn det er krav på, ettersom vi vet at noen av dagene blir tatt til andre oppgaver. På den måten er vi sikre på at ingen går i minus. Vi får sendt de fleste på to kurs i året. Utfordringen er at vi har mange LIS med lite og relativt lik ansiennitet, men vi prøver å fordele sånn at alle får med seg noen kurs. Vi holder på å lage en langtidsplan for kursene, og vi er også i kontakt med RegUt og spesialitetskomiteen i forhold til om vi kan planlegge litt bedre sammen. Vi ser at det er utfordrende at de fleste kursene går èn gang i året og har få plasser og lange ventelister. 

Hva med internundervisning, simulering og lignende? 

Vi har en klar plan for dette. Hver torsdag har vi avsatt tid til undervisning der også distriktets avtalespesialister får delta. Noen ganger kommer det eksterne forelesere, noen ganger er det sammen med barnelegene og andre ganger er det bare internt. Fredag har vi også satt av tid til undervisning, men annenhver uke går dette med til fellesmøte på sykehuset. De andre fredagene bruker vi tid på laparoskopitrening, veiledning, kasuistikk eller felles kompetansemål. Vi har kirurgisk fagdag to ganger i året, og sist hadde vi konkurranse på boksen.

Har dere satt av egen tid til felles kompetansemål (FKM)?

Avdelingen vår har foreløpig ikke hatt så mye fokus på FKM. Det er dårlig organisert som mange andre steder, men det blir forhåpentligvis bedre fremover. Det er HR som er ansvarlig, og de prøver nå å forbedre opplegget, f.eks. ved å få samlet det på noen dager. Vi tror det er viktig at vi fra fagmiljøene kommer med tilbakemeldinger. Noen av temaene er jo relevante, men det bør integreres bedre i klinisk praksis. Viljen for å få det til er der fra vår side, så det er mer et problem på sykehusnivå. 

Er det andre positive sider ved avdelingen dere ønsker å trekke frem?

Noe av det viktigste for oss er å skape et trygt utdanningsmiljø, blant annet ved at det er lav terskel for å stille spørsmål. Vi tror ingen LIS hos oss synes det er vanskelig å spørre overlegene om hjelp. Det er god stemning og godt miljø i avdelingen. En annen ting er engasjement, at både LISene og overlegene er interessert i faget og i å utvikle seg videre. Vi har en relativt ung overlegestab nå, og det gjør at vi alle ønsker å lære sammen. 

Og det er jo veldig flott at dere har en egen utdanningsansvarlig overlege (Elske Hekman-Drost).

Offisielt er jeg ikke utdanningsansvarlig overlege, men det jobbes med saken. Jeg tror det er et viktig poeng å ha dette. Jeg er veldig interessert i utdanning og gjør også en del på fritiden, men jeg tror at hvis man ønsker å lykkes som et utdanningssykehus, så må sykehuset prioritere utdanning og sette av ressurser og midler. Heldigvis er det mange som brenner for utdanning uavhengig av offisiell tittel.

Er det noe dere tenker kan bli bedre i LIS-utdanningen hos dere?

Det er alltid ting som kan forbedres. Akkurat nå jobber vi med en rotasjonsplan der vi har satt opp først en introduksjonsrotasjon, deretter en obstetrisk rotasjon og så gynekologisk, onkologisk og urogynekologisk rotasjon. Dette gjør vi for å jobbe mer målrettet med læringsmålene, som jo kan oppleves litt kaotiske. Vi skal i gang med denne planen fra 1. mars og er veldig spente på hvordan det kommer til å fungere i praksis. Ellers har vi lyst til å ha LISene mer på poliklinikken, gjerne med overlege som supervisør som kan være tilgjengelig for flere LIS. Og så er det jo FKM som vi kan bli bedre på. 

Vi har i det siste også hatt fokus på at LISene skal få slippe mer til på operasjon. Vi ønsker å benytte alle læringsmuligheter. På robot står det f.eks. ofte to overleger, men da kan LIS få lov til å starte inngrepet med etablering av pneumoperitoneum, plassering av porter og eksplorasjon av bukhulen. Da får de det som en diagnostisk laparoskopi, selv om de ikke får hele operasjonen. Også på kompliserte sectio kan de få gjøre noen steg. Dette er inspirert av «Gi kniven videre»-kampanjen. 

Mer generelt ønsker vi større samarbeid med andre sykehus i Helse Sør-Øst. Vi ser f.eks. at det er et stort behov for bedre oversikt over alle LIS, hvor langt de har kommet i spesialiseringen, hvilke kurs de har behov for osv. Hvis man da ser at det er mange som mangler et kurs, hadde det kanskje vært mulig å sette opp flere av det kurset det året. Vi skjønner ikke helt poenget med å sende LIS på introkurs hvis de har flere år i faget. 

Har dere noen gode tips til andre sykehus som ønsker å vinne Utdanningsprisen?

Vi tror det å skape et trygt utdanningsmiljø er helt essensielt. Som LIS er det viktig å vite at man kan ringe når som helst på døgnet eller uansett hvor dumt spørsmålet kanskje er, og at man blir møtt med et ordentlig svar fra en hyggelig overlege. Ellers tenker vi at fokus på grunnutdanning og en klar plan for denne har bidratt til suksessen vår. Vi har et aktivt undervisningsutvalg med en overlege som brenner for oppgaven. LISene kommer typisk rett fra LIS1 uten å ha holdt i en ultralydprobe eller vært med på en fødsel. De kjenner nok på at faget kan være utfordrende og skummelt, men hos oss er det trygge rammer rundt som ivaretar dem. Selv om vi ikke er plassert i Oslo, håper vi at mange ønsker å starte gynekologkarrieren hos oss!